Korfine

Disclaimer

Skarabee.com NV en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van vitrine.be en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Skarabee.com NV en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Skarabee.com NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Skarabee gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Vitrine.be, immo.korfine.be of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Skarabee.com NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beinvloeden.